Algemene Voorwaarden

Artikel 1; Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen van Warden’s Consultancy en alle overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgopdrachten, gesloten tussen Warden’s Consultancy, gevestigd en kantoorhoudende 5042 DB te Tilburg, Lage Witsiebaan 108, hierna te noemen “Warden’s Consultancy, (opdrachtnemer), en haar opdrachtgever waarbij Warden’s Consultancy goederen en/of diensten, van welke aard dan ook, aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Warden’s Consultancy, maar ook ten behoeve van haar bestuurders en ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Warden’s Consultancy werkzaam zijn.

Als opdrachtgever van Warden’s Consultancy in deze algemene voorwaarden wordt beschouwd degene aan wie Warden’s Consultancy enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heet gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn.

Afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Warden’s Consultancy. Opdrachtgever kan aan deze afwijkingen geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. Eventuele andere leveringsvoorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Warden’s Consultancy zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Warden’s Consultancy en de opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

Warden’s Consultancy is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij door het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever heeft verstuurd. Een opdracht wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Warden’s Consultancy een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

Een digitaal bericht van opdrachtgever aan Warden’s Consultancy wordt eerst geacht door Warden’s Consultancy te zijn ontvangen nadat opdrachtnemer de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigt aan opdrachtgever. Een automatische, al dan niet digitale ontvangstbevestiging van opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt in geen geval beschouwd als een ontvangstbevestiging.

Alle door Warden’s Consultancy aan de opdrachtgever op welke wijze ook verstrekte algemene informatie, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door opdrachtnemer gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, tenzij tussen partijen anders, schriftelijk is overeengekomen.

Door Warden’s Consultancy opgegeven termijnen van welke aard ook, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Warden’s Consultancy is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Warden’s Consultancy tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Warden’s Consultancy genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 2; Adviezen, aanbiedingen en offertes.

Door Warden’s Consultancy gemaakte berekeningen met betrekking tot de totale kosten en de eventuele doorwerking daarvan in de factuur van opdrachtgever, zijn altijd voorlopig en indicatief. Eerst nadat een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door de opdrachtgever is geaccepteerd en ondertekend, kan Warden’s Consultancy een definitieve opgave van de totale kosten verstrekken aan de opdrachtgever.

Door Warden’s Consultancy aan de opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op vereenvoudigde veronderstellingen van de op dat moment actuele wet- en regelgeving. Eerst nadat een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door de opdrachtgever is geaccepteerd, kan Warden’s Consultancy een definitieve opgave van de factuur verstrekken aan de opdrachtgever.

Door Warden’s Consultancy namens een aanbieder aan de opdrachtgever een gepresenteerde offertes en tarieven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder, tenzij in die offertes en tarieven uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3; Derden

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7.404 en 7.407 lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Eventuele extra kosten welke verband houden met het inschakelen van derden worden doorbelast aan opdrachtgever.

Indien Warden’s Consultancy ter uitvoering van de haar door de opdrachtgever verstrekte opdracht derden inschakelt zal Warden’s Consultancy zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Bij de selectie van deze derden zal Warden’s Consultancy de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Warden’s Consultancy is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4; Honorarium en betaling

Op welke wijze het honorarium c.q. het totaalbedrag van de offerte van Warden’s Consultancy doorberekend aan opdrachtgever wordt voldaan komen partijen bij het sluiten van de opdracht schriftelijk overeen. Het honorarium kan:
ofwel begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een aanbieder) in rekening te brengen bedragen,
ofwel er kan een vast tarief worden overeengekomen;
ofwel er kan een bedrag worden overeengekomen in maandelijkse termijnen;
danwel een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Het honorarium c.q. doorberekend bedrag aan opdrachtgever afkomstig van Warden’s Consultancy is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

Warden’s Consultancy heeft het recht, voor aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, danwel daarvoor zekerheid heeft verstrekt, Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de totale som.

Wijzigingen in en van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Wijzigingen van prijzen op softwarepakketten en/of diensten en/of van andere kosten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

Warden’s Consultancy behoudt zich het recht voor om haar tarieven jaarlijks aan te passen conform het jaarlijkse CPI (consumentenprijsindex) cijfer, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door Warden’s Consultancy en opdrachtgever.

Warden’s Consultancy behoudt zich het recht voor om de tarieven en de inhoud van een gekozen pakket aan te passen. Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen vooraf geïnformeerd.

In het geval van Warden’s Consultancy werkt op declaratiebasis behoudt Warden’s Consultancy zich in alle gevallen het recht voor om een voorschot te vragen, waarbij eerst dan een aanvang met de opgedragen werkzaamheden c.q. diensten zal worden gemaakt nadat de desbetreffende voorschotnota is voldaan door de opdrachtgever.

Warden’s Consultancy behoudt zich het recht voor om extra te verrichten werkzaamheden in verband met foutieve aangeleverde gegevens door de aanbieder in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Betaling door opdrachtgever van aan hem door Warden’s Consultancy gefactureerde bedragen dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en zonder enig recht van opdrachtgever op verrekening dan wel op opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig, voldoet de aan hem in rekening gebrachte bedragen en/of rentebetalingen, kan dit tot gevolg hebben dat er door Wardens Consultancy een gerechtsdeurwaarderskantoor wordt ingeschakeld om opdrachtgever de door Warden’s Consultancy gemaakte kosten en/of adviezen alsnog te laten voldoen.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de geldende betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij delen van een maand ook voor een maand gelden, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:
– Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40.
Over de volgende € 2.500,00: 10%
Over de volgende € 5.000,00: 5%
Over de volgende € 190.000,00: 1%
Over het meerdere: 0,5%

Terzake van deelbetalingen door de opdrachtgever geldt het bepaalde in art. 6: 44 BW zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.

In geval van niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever van enige factuur van Warden’s Consultancy alsmede in het geval de financiële omstandigheden van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijze aanleiding geven, zulks ter beoordeling door Warden’s Consultancy is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door opdrachtgever ten gevolge van Warden’s Consultancy voldoende zekerheid is ingesteld.

Artikel 5: informatieplicht van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gehouden om steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken aan Warden’s Consultancy die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van opdrachtgever dat Warden’s Consultancy haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen. Warden’s Consultancy kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever voormelde informatieplicht strikt naleeft.

2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Warden’s Consultancy zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Warden’s Consultancy bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Warden’s Consultancy verschafte informatie, indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Warden’s Consultancy meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast Warden’s Consultancy het met de extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door een opdrachtgever.

Artikel 6; Klachten

De opdrachtgever heeft de verplichting om terstond na levering/prestatie/verrichting van Warden’s Consultancy (daarbij inbegrepen facturatie van Warden’s Consultancy aan de opdrachtgever) te onderzoeken of hetgeen is geleverd/gepresteerd/verricht aan de overeenkomst beantwoordt is. Is dit niet het geval en doet de opdrachtgever daarvan niet binnen uiterlijk 60 dagen na levering/prestatie/verrichting van Warden’s Consultancy schriftelijk mededeling aan Warden’s Consultancy dan verliest de opdrachtgever alle rechten terzake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst. Alsdan wordt tussen partijen als bewezen geacht dat de prestatie van Warden’s Consultancy aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 7; Aansprakelijkheid

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud of uitkomst van de door Warden’s Consultancy uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten.
De opdrachtgever is gehouden Warden’s Consultancy juiste, volledige en tijdige informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe dan ook genaamd en uit welken hoofde ook. De opdrachtgever vrijwaart Warden’s Consultancy voor aanspraken van derden indien de opdrachtgever voormelde verplichting niet is nagekomen.
Warden’s Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade/vervolgschade.
Warden’s Consultancy is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Warden’s Consultancy gebruikte software of andere computer- programmatuur tenzij deze schade door Warden’s Consultancy kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
Elke aansprakelijkheid van Warden’s Consultancy is uitgesloten voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van pakketten en adviezen. Voorts is Warden’s Consultancy niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Warden’s Consultancy voor schade welke veroorzaakt is door de opzet en roekeloosheid van haar c.q. van haar ondergeschikten.

Artikel 8; Overmacht.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor een hunner rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Warden’s Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Warden’s Consultancy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Warden’s Consultancy worden daaronder begrepen.

Warden’s Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Warden’s Consultancy haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 9; Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

Partijen zijn verplicht gestrikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee partijen of personen waarvan zij zich bij de uitoefening van deze overeenkomst bedienen, in aanraking komen, als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens of andere informatie die;
in relatie staat tot onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie van de andere partij,
als vertrouwelijk is aangemerkt en aan de andere partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

2. Als vertrouwelijke informatie wordt niet aangemerkt die informatie;
die al bekend was bij de andere partij voor het sluiten van de overeenkomst,
die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te wijten valt aan de ontvangende partij,
die rechtmatig door de ontvangende partij is verkregen door een derde die door deze bekendmaking geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van de andere partij heeft geschonden, die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.

3. Door de opdrachtgever aan Warden’s Consultancy verstrekte persoonsgegevens zullen door Warden’s Consultancy niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de behoudens voor zover Warden’s Consultancy op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken zoals advocaat en/of account c.q. notaris. Uitzondering hierop is alleen mogelijk indien opdrachtgever hiervoor toestemming verleend.

Artikel 10; Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten van Warden’s Consultancy is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Warden’s Consultancy waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 11; Overig

1. Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij direct of indirect in dienst nemen met dit personeel over indiensttreding onderhandelen of personeel bewegen tot het beëindigen van het dienstverband

Menu